fbpx
Close
Česká republika, 110 00 Praha Školská 695/38
+420 774 715 938
09:00 - 17:00

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INVESTER CLUB a.s. IČO: 05762928, DIČ: CZ05762928 se sídlem Pražská 572, 254 01 Jílové u Prahy, Česká republika zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22190

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

INVESTER CLUB a.s. spravuje a provozuje portál hromadného nakupování na internetové stránce www.investerclub.cz ( dále jen ,,Portál Investerclub.cz“).

Investerclub.cz pronajímá Portál Investerclub.cz a související služby jiným osobám nabízejícím zboží či služby ( dále jen,, Partneři“ ) a vyvíjí činnost k tomu, aby Partneři měli možnost prostřednictvím Portálu Investerclub.cz uzavírat s třetími osobami ( dále jen,, Uživatelé“ ) smlouvy na využití služeb a nebo zboží, tozn. zprostředkovává Partnerům, uzavření takových smluv ( dále jen ,,Zprostředkovaná smlouva“ ).

Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek www.investerclub.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál Investerclub.cz (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na Portál Investerclub.cz dalšímu používání Portálu, jakož i další související právní vztahy směřující k uzavření Zprostředkované smlouvy.

Uživatel vstupem na Portál Investerclub.cz, přihlášením do svého uživatelského účtu na Portálu Investerclub.cz, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook a/nebo přihlášením prostřednictvím Google účtu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

Investerclub.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Investerclub.cz informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu ,případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl seznámit. Aktualizované verze Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Investerclub.cz

2. POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU INVESTERCLUB.CZ

Investerclub.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Partnerem. Investerclub.cz ani jeho provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. Investerclub.cz zprostředkovává pro jednotlivé Partnery uzavření Zprostředkované smlouvy s jednotlivými Uživateli.

Investerclub. také pronajímá Portál Investerclub.cz Partnerům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Partnery na Portálu Investerclub.cz.

Investerclub.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Investerclub.cz ani za porušení osobnostních nebo autorských práv.

Všechny ceny na Portálu Investerclub.cz jsou ceny za nákup voucheru. Investerclub.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Investerclub.cz.

Investerclub.cz  nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Investerclub.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Investerclub.cz. Investerclub.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Investerclub.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Investerclub.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Investerclub.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

Kliknutím na některé odkazy na Portálu Investerclub.cz může dojít k opuštění Portálu Investerclub.cz  a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů partnerů, dodavatelů atd.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré služby nebo zboží, které objedná je doručeno na adresu uvedenou při registraci a to přímo od partnera.

3. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY NA PORTÁLU INVESTERCLUB.CZ PRO UŽIVATELE-SPOTŘEBITELE

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Partnerem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené Zprostředkované smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Partnera.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od Zprostředkované smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Partner poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Partner s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Partnerovi poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel Partnerovi poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

V případě, že se Partner výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ A DALŠÍCH PODMÍNKÁCH UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO ZPRÁV

Partner je povinen dodat zboží či službu ve shodě se Zprostředkovanou smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Partner v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklé. 

Partner odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Partner záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od doručení věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Partner, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Partner.

Partner je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Partner zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Partner nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

5. AUTORSKÁ PRÁVA

INVESTER CLUB a.s. IČO: 05762928, DIČ:CZ05762928 se sídlem Pražská 572, 254 01 Jílové u Prahy, Česká republika zapsané v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22190 je vlastníkem Portálu Investerclub.cz.

Obsah Portálu Investerclub.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Investerclub.cz předem souhlas.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel vůči Investerclub.cz prohlašuje a zaručuje, že:

 • je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 • veškeré údaje, které poskytuje společnosti INVESTER CLUB a.s., jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • se před zahájením užívání Portálu Investerclub.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami,
 • že, nebude získávat přihlašovací jména nebo hesla jiných Uživatelů,
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Investerclub.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu
 • nebude používat Portál Investerclub.cz, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Investerclub.cz umožňuje uživateli platbu následujícím způsobem:

 • Platba bankovním převodem na účet Investerclub.cz;
 • Hotově na pobočce Komerční banka a.s.;
 • Bezhotovostně platební kartou.

Ceny služeb nebo zboží jsou na Portálu Investerclub.cz uvedeny bez DPH.

Při zprostředkování přijímání plateb za úhradu objednávek od Uživatelů Investerclub.cz zastupuje výhradně Partnera, jedná tedy jeho jménem. Úhradou platby a jejím připsáním na bankovní účet společnosti INVESTER CLUB a.s. za objednané zboží nebo služby Uživatel splní svou povinnost vůči Partnerovi.

8. DEFINICE UŽIVATELE PORTÁLU INVESTERCLUB.CZ

Uživatel Portálu investerclub.cz se rozdělen podle uživatelské role na:

ČLEN KLUBU

Je uživatel, který uhradil roční členský příspěvek společnosti INVESTER CLUB a.s. ve výši 25 000,-Kč bez DPH.

VHODNÉ PRO:

 • Živnostníky
 • Manažery
 • Začínající i zkušené podnikatele.
 • Aktivní nebo pasivní golfisty/tenisty.
 • Investory a investiční skupiny.

VÝHODY:

 • Zdarma účast na veškerých akcích pořádaných Invester.cz a InvesterClub.cz za účelem obchodního seznámení, společenských a sportovních aktivit, informativních seminářů po dobu 12 měsíců.
 • Možnost nakupování zboží, nebo služeb na portálu InvesterClub.cz za zvýhodněné ceny vč. plného čerpání benefitů od partnerů klubu.
 • Možnost prezentace 2 vlastních projektů investorům a uživatelům platformy Invester.cz a InvesterClub.cz a to 2x ročně.
 • Možnost umístění svého loga na všech akcích pořádaných společností INVESTER CLUB a.s. po dobu 12 měsíců.
 • Možnost umístění svého loga na internetové platformě InvesterClub.cz v sekci Členové klubu.
 • Vyhledávání a nabídka investičních a obchodních příležitostí dle požadavků.
 • Možnost zažádat si o MultiSport kartu.

SPONZOR KLUBU

Je uživatel, který se chce účastnit vybraných akcí klubu, nebo chce do Invester Clubu pouze vložit své finanční prostředky formou daru.

VHODNÉ PRO:

 • Decision makery.
 • Majitele firem.
 • Majitele obchodů.
 • Živnostníky.

Dodavatel klubu

Je uživatel, který chce prostřednictvím Invester Clubu prodávat své produkty či službu za provizi.

VHODNÉ PRO:

 • Decision makery.
 • Majitele firem.
 • Majitele obchodů.
 • Živnostníky.

9. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy vznikající prostřednictvím Portálu Investerclub.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu z jakého místa byl přístup a užití Portálu Investerclub.cz realizován.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné neb neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2018.